Navigace

Obsah

Historie sboru SDH Kozojedy

Kozojedská požárnická jednota je nejstarší v celém podleském údolí pod dominantou Dřevíče.První dochované záznamy jsou ze dne 14.9.1882 pod číslem 70 690 ve výnosu c. a k. místodržitelství v Praze.A rovněž pod číslem 11 628 v archivu někdejšího okresního hejtmanství v Lounech.

To jsou ovšem začátky oficiální.Nejprve vznikaly první požární řády a v roce 1782 byly požární řády shrnuty do tzv. Požárního řádu Josefinského.Na vesnicích obecní rychtář určoval muže k určitým hasičským povinnostem při hašení požáru a zpravidla 3 z nich poskytovali požárnickou pomoc při větších požárech v sousedních obcích.Každý čtvrt rok rychtář v obci musel zopakovat pravidla požární bezpečnosti a další povinnosti občanů.Tak tomu bylo do 70.let 19.století,pak teprve začaly vznikat dobrovolnické organizace.

Roku 1882 se v Kozojedech ustavila první dobrovolná organizace požárníků na Podlesí-sbor dobrovolných hasičů.O dva roky později se sbor stal členem okresní organizace,která byla roku 1888 pojmenovaná na hasičskou župu Lounskou.Podle tradice byl prvním starostou organizace starosta obce-Kašpar Novák.Prvním velitelem se stal Josef Pergner,který působil i jako cvičitel sborů v Pochválově,Vinařicích,Brodci a v Břinkově.Působil tak 17 let až do své smrti r.1909.
Dalšími členy,kteří organizace zakládali byli Josef Eminger,František Charvát,František Stehlík,Vojtěch Strnad,Vojtěch Suchý,František Zlatohlávek a jako zakládající se s částkou 200 korun přihlásil Josef Šoura.
Do této doby byly záznamy zapisovány jen po doma občany.Teprve roku 1907 se začla vést podrobnější kniha o činnosti sboru.První zapsaný záznam o požáru je ze dne 22.10.1908,kdy vyhořel mlýn v Pochválově.

14.července 1907 SDH oslavil 25.výročí činnosti a župní starosta z Dobroměřic Hynek Nejedlý vyznamenal zakládajícíc členy záslužnými medailemi.Starostou obce byl v té době František Šmídl.

30.7.1914 byla mobilizace a téměř všichni členové byli povoláni do armády.Mnozí se již nevrátili.Na jejich počest se pokládá věnec k pomníku padlých ve Vinařicích.Až do roku 1919 byla činnost takřka ochromena.

Prní poválečný zápis je z 18.5.1919,kdy byla svolána řádná valná schůze.Dosavadní starosta sboru František Šmídl na funkci rezignoval a převzal ji Oldřich Šmídl.Velitelem zůstal Josef Krob a jednatelem Jaroslav Mayer.
Kozojedští zasahovali při různých požárech,ale zároveň pořádali taneční zábavy,plesy a zastávali divadelní ochotnickou činnost.

K roku 1931 měl sbor 31 činných členů,9 přispívajících a 5 zakládajících.V srpnu 1932 bylo oslaveno 50. výročí sboru a jubilejní rok byl uzavřen slavnostní akademií v listopadu,při níž zasloužilí a nejaktivnější členové byli odměněni pamětními diplomy.Starosta sboru byl tehdy František Eminger.

V dramatickém roce 1938 byl zvolen starostou Jaroslav Mayer,velitelem Jan Platil a jednatelem zůstal Adolf Vais.Nastala opět další mobilizace,2.světová válka a další ochromení organizace.Záznamy jsou prořídlé,skoro žádné.

Další organizační práce nastávají kolem r.1954.Velitelem byl O:Šmídl.Kozojedské družstvostávající z  21 členů, vybralo 9 členů,kteří se s úspěchem účastnilo různých soutěží.Tehdy vystupovali už pod novým označením-Místní odbočka ČS. svazu požární ochrany.Poté činnost až do r.1959 opět ochabla.

Definitivní obrat nastává po výroční schůzi roku 1970,kdy předsedou byl Pavel Halaš,velitelem Václav Platil.Odbočka se kromě výcviku a soutěží věnovla sběru kovového odpadu,čímž si zajišťovala příspěvek na pokladnu.V roce 1971 má sbor 36 členů a dále byl obohacen i o ženy.
16.7.1972 se konalo jubilejní 90.výročí sboru.Během oslavy se konal útok na veřejné objekty místního JZD,dále koncert ve dvoře,odměňování členů pamětními listy a veselice.Slavnostní proslov měl ing.Václav Sábl(t.č. bydlel na Dřevíči),který věnoval sboru k výročí první kroniku hasičů.
6.4.1975 započala stavba nové hasičské zbrojnice,která byla slavnostně otevřena k 95.výročí ke dni 17.7.1977.V té době měl sbor 52 členů,z toho 16 žen.Předsedou byl Václav Emingr,velitelem Václav Platil.V průběhu oslav byla oceněna záslužná práce členů.
Roku 1987 byl vybudován sušák na hadice na hrázi rybníka.Během dalších let ale činnost požárníků klesá.Část členů se odstěhovala,členská základna stárla a mladí neměli zájem.V letech 1989-1995 sbor neni funkční a ani v kronice nejsou zaznamenány činnosti a práce hasičů.

V roce 1995 ve sboru začíná pracovat omladina a opět činnost požárníků vzkvétá.

Starostové a velitelé SDH

seřazeni podle nástupu po sobě
starostové:Kašpar Novák,František Šmídl,Oldřich Šmídl st.,František Eminger, 
                 Jaroslav Mayer,Jan Platil st.,Antonín,Krupička,Pavel Halaš,
                 Václav Eminger,Rostislav Chmel

velitelé:Josef Pergner,Josef Srb,Václav Platil st.,Jan Oulický,Josef Krob,
             František Studnička,Karel Týc,Jan Platil,Oldřich Šmídl,Václav Platil ml.,
             Miroslav Krupička ml.,Lukáš Oulický

 

Vybavení sboru

Při hašení požáru se používala čtyřkolová ruční stříkačka z roku 1882.V roce 1948 obec koupila starší motorovou stříkačku bez hadic,ale stroj byl málo spolehlivý.26.4.1954 dostal sbor(už pod označením Svaz požární ochrany) novou motorovou stříkačku PS 8.
Roku 1980 věnovalo JZD sboru vozidlo(zapsáno do inventáře MNV).
Motorová stříkačka PS 12

 

Kronikáři

Kronika byla započata r.1972.K 90.výročí ji darem věnoval ing.Václav Sábl (t.č.na Dřevíči).Ten i na dále kroniku vedl.
V letech 1982-1988 kroniku zapisoval Miloslav Šmídl.Roku 2002 ji převzal a podle získaných informací ze zápisů výročních schůzí doplnil František Oulický st..
Od roku 2008 ji převzala k vedení Vajsová Zuzana.